SPECTACLES                        DATES                               LIEU

TWYXX // work in progress                                             18.05.2017                                                                Sheffield (UK)

Bernade & Valencienne                                                  31.05.2017                                                        Festival Cocq'Arts (Bruxelles)

TWYXX // work in progress                                             28.11.2018                                            Petites Scènes Ouvertes ( Théâtre d'Arles)

TWYXX // work in progress                                             30.11.2018                                                     Look'in OUT Festival (Bruxelles)

TWYXX                                                                          17-25.09.2019                                                           Théâtre de Namur

TWYXX                                                                          02-06.06.2020                                                        Théâtre des Tanneurs